h(x) = -3x + 1 g(x) = 4x + 3 Find h(g(x))

Question

h(x) = -3x + 1 g(x) = 4x + 3 Find h(g(x))

in progress 0
RI SƠ 6 months 2021-07-20T20:57:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T20:58:44+00:00

  Answer:

  -12x -8

  Step-by-step explanation:

  Substitute g(x) into h(x) so h(4x + 3) = -3(4x +3) + 1 = -12x – 9 + 1 = -12x -8

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )