Graph y = -1⁄3 x + 5 using the slope and y-intercept pls help

Question

Graph y = -1⁄3 x + 5 using the slope and y-intercept pls help

in progress 0
Mộc Miên 1 year 2021-09-01T19:34:50+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-01T19:36:31+00:00

    slope: -1/3
    y-int: (0,5)

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )