Góc aMN=100 độ Góc bNx’=100 độ b ⊥ y’ chứng tỏ a ⊥ yy’

Question

Góc aMN=100 độ
Góc bNx’=100 độ
b ⊥ y’ chứng tỏ a ⊥ yy’
goc-amn-100-do-goc-bn-100-do-b-y-chung-to-a-yy

in progress 0
Farah 9 months 2020-10-30T15:04:23+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T15:05:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: `\hat{aMN} = \hat{bNx’} = 100^0` mà 2 góc này nằm ở vị trí đồng vị

  `=> a` // `b` mà `b \bot yy’`

  `=> a \bot yy’` (tính chất từ `\bot` đến //)

  Học tốt. Nocopy

  0
  2020-10-30T15:06:13+00:00

  Ta có: `∠bNx’ + ∠bNM=180` ( kề bù )

  `=> ∠bNM=180-∠bNx’=180-100=80`

  Mặt khác: `∠bNM`+`∠aMN=180`

  Mà `∠aMN` và `∠bNM` là 2 góc trong cùng phía

  `=> a` // `b`

  Mà `a ⊥ yy’`

  `=> a ⊥ yy’`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )