Given the formula x=4ab(b+9), find x if a = 5 and b =7

Question

Given the formula x=4ab(b+9), find x if a = 5 and b =7

in progress 0
Thiên Ân 6 months 2021-07-21T12:52:54+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T12:54:36+00:00

  Answer:

  x = 2240

  Step-by-step explanation:

  x= 4ab(b+9)

  x= 4(5)(7)(7+9)

  x= 4(35)(16)

  x= 4(560)

  x= 2240

  0
  2021-07-21T12:54:42+00:00

  Answer:

  2240

  Step-by-step explanation:

  4(5)(7)(7+9)

  =2240

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )