Given b(x) = [X+41, what is b(-10)?

Question

Given b(x) = [X+41, what is b(-10)?

in progress 0
Thiên Ân 3 months 2021-07-31T17:36:03+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-31T17:38:01+00:00

    B(x) = x + 41

    B(-10) = -10 + 41

    B(-10) = 31 [Answer]

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )