giúp với ạ em cần gấp

Question

giúp với ạ em cần gấp

giup-voi-a-em-can-gap

in progress 0
Neala 11 months 2020-11-10T22:00:12+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T22:01:49+00:00

  Đáp án:

  \(b =  – 15;a =  – 10;c =  – 25\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{{3a – 2b}}{5} = \dfrac{{2c – 5a}}{3}\\
  \dfrac{{3a – 2b}}{5} = \dfrac{{5b – 3c}}{2}\\
  a + b + c =  – 50
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  9a – 6b = 10c – 25a\\
  6a – 4b = 25b – 15c\\
  a + b + c =  – 50
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  34a – 6b – 10c = 0\\
  6a – 29b + 15c = 0\\
  a + b + c =  – 50
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  a =  – 50 – b – c\\
  6\left( { – 50 – b – c} \right) – 29b + 15c = 0\\
  17a – 3b – 5c = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  a =  – 50 – b – c\\
   – 300 – 6b – 6c – 29b + 15c = 0\\
  17a – 3b – 5c = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  a =  – 50 – b – c\\
  9c – 35b – 300 = 0\\
  17a – 3b – 5c = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  c = \dfrac{{35b + 300}}{9}\\
  a =  – 50 – b – \dfrac{{35b + 300}}{9}\\
  17a – 3b – 5c = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  c = \dfrac{{35b + 300}}{9}\\
  a = \dfrac{{ – 450 – 9b – 35b – 300}}{9}\\
  17a – 3b – 5c = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  c = \dfrac{{35b + 300}}{9}\\
  a = \dfrac{{ – 750 – 44b}}{9} – \\
  17.\left( {\dfrac{{ – 750 – 44b}}{9}} \right) – 3b – 5.\dfrac{{35b + 300}}{9} = 0\left( * \right)
  \end{array} \right.\\
  \left( * \right) \to \dfrac{{ – 12750 – 748b – 27b – 175b – 1500}}{9} = 0\\
   \to  – 12750 – 748b – 27b – 175b – 1500 = 0\\
   \to  – 14250 = 950b\\
   \to b =  – 15\\
   \to a =  – 10;c =  – 25
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )