Giúp mk vs nhé!!!!!!!

Question

Giúp mk vs nhé!!!!!!!

giup-mk-vs-nhe

in progress 0
Sapo 1 year 2020-11-27T08:32:31+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T08:34:16+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)\dfrac{{x + 5}}{{2017}} – \dfrac{{x + 5}}{{2018}} + \dfrac{{x + 5}}{{2019}} – \dfrac{{x + 5}}{{2020}} = 0\\
   \Rightarrow \left( {x + 5} \right).\left( {\dfrac{1}{{2017}} – \dfrac{1}{{2018}} + \dfrac{1}{{2019}} – \dfrac{1}{{2020}}} \right) = 0\\
   \Rightarrow x + 5 = 0\\
   \Rightarrow x =  – 5\\
  Vay\,x =  – 5\\
  b)\dfrac{{x + 13}}{{2006}} + \dfrac{{x + 2006}}{{13}} + \dfrac{{x + 1}}{{2018}} + 3 = 0\\
   \Rightarrow \dfrac{{x + 13}}{{2006}} + 1 + \dfrac{{x + 2006}}{{13}} + 1 + \dfrac{{x + 1}}{{2018}} + 1 = 0\\
   \Rightarrow \dfrac{{x + 13 + 2006}}{{2006}} + \dfrac{{x + 2006 + 13}}{{13}} + \dfrac{{x + 1 + 2018}}{{2018}} = 0\\
   \Rightarrow \dfrac{{x + 2019}}{{2006}} + \dfrac{{x + 2019}}{{13}} + \dfrac{{x + 2019}}{{2018}} = 0\\
   \Rightarrow \left( {x + 2019} \right)\left( {\dfrac{1}{{2006}} + \dfrac{1}{{13}} + \dfrac{1}{{2018}}} \right) = 0\\
   \Rightarrow x + 2019 = 0\\
   \Rightarrow x =  – 2019\\
  Vay\,x =  – 2019\\
  c){x^2} – 3x > 0\\
   \Rightarrow x\left( {x – 3} \right) > 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x > 0\\
  x – 3 > 0
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x < 0\\
  x – 3 < 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x > 0\\
  x > 3
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x < 0\\
  x < 3
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x > 3\\
  x < 0
  \end{array} \right.\\
  Vay\,x > 3\,hoac\,x < 0\\
  d)Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  x \ne  – 3\\
  x \ne  – 7\\
  x \ne  – 10
  \end{array} \right.\\
  \dfrac{4}{{\left( {x + 3} \right)\left( {x + 7} \right)}} + \dfrac{3}{{\left( {x + 7} \right)\left( {x + 10} \right)}}\\
   = \dfrac{x}{{\left( {x + 3} \right)\left( {x + 10} \right)}}\\
   \Rightarrow \dfrac{{\left( {x + 7} \right) – \left( {x + 3} \right)}}{{\left( {x + 3} \right)\left( {x + 7} \right)}} + \dfrac{{\left( {x + 10} \right) – \left( {x + 7} \right)}}{{\left( {x + 7} \right)\left( {x + 10} \right)}}\\
   = \dfrac{x}{{\left( {x + 3} \right)\left( {x + 10} \right)}}\\
   \Rightarrow \dfrac{1}{{x + 3}} – \dfrac{1}{{x + 7}} + \dfrac{1}{{x + 7}} – \dfrac{1}{{x + 10}} = \dfrac{x}{{\left( {x + 3} \right)\left( {x + 10} \right)}}\\
   \Rightarrow \dfrac{1}{{x + 3}} – \dfrac{1}{{x + 10}} = \dfrac{x}{{\left( {x + 3} \right)\left( {x + 10} \right)}}\\
   \Rightarrow \dfrac{{x + 10 – \left( {x + 3} \right)}}{{\left( {x + 3} \right)\left( {x + 10} \right)}} = \dfrac{x}{{\left( {x + 3} \right)\left( {x + 10} \right)}}\\
   \Rightarrow \dfrac{7}{{\left( {x + 3} \right)\left( {x + 10} \right)}} = \dfrac{x}{{\left( {x + 3} \right)\left( {x + 10} \right)}}\\
   \Rightarrow x = 7\left( {tmdk} \right)\\
  Vay\,x = 7
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )