Giúp mình với pleaseeee

Question

Giúp mình với pleaseeee
giup-minh-voi-pleaseeee

in progress 0
Dâu 1 year 2020-10-31T10:23:34+00:00 1 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T10:24:48+00:00

  Đáp án:

  6) F=-1

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  5)E = \dfrac{1}{{\sqrt {3 – 2\sqrt 3 .1 + 1} }} – \dfrac{1}{{\sqrt {7 – 4\sqrt 3 } }} + \dfrac{3}{{\sqrt {9 – 2.3.\sqrt 5  + 5} }}\\
   = \dfrac{1}{{\sqrt {{{\left( {\sqrt 3  – 1} \right)}^2}} }} – \dfrac{1}{{\sqrt {4 – 2.2.\sqrt 3  + 3} }} + \dfrac{3}{{\sqrt {{{\left( {3 – \sqrt 5 } \right)}^2}} }}\\
   = \dfrac{1}{{\sqrt 3  – 1}} – \dfrac{1}{{\sqrt {{{\left( {2 – \sqrt 3 } \right)}^2}} }} + \dfrac{3}{{3 – \sqrt 5 }}\\
   = \dfrac{{\sqrt 3  + 1}}{{3 – 1}} – \dfrac{1}{{2 – \sqrt 3 }} + \dfrac{{3\left( {3 + \sqrt 5 } \right)}}{{9 – 5}}\\
   = \dfrac{{\sqrt 3  + 1}}{2} – \dfrac{{2 + \sqrt 3 }}{{4 – 3}} + \dfrac{{9 + 3\sqrt 5 }}{4}\\
   = \dfrac{{2\sqrt 3  + 2 – 8 – 4\sqrt 3  + 9 + 3\sqrt 5 }}{4}\\
   = \dfrac{{3\sqrt 5  – 2\sqrt 3  + 3}}{4}\\
  6)F = \dfrac{{\sqrt 2  + \sqrt 3 }}{{2 – 3}}.\sqrt {\dfrac{{\sqrt 6 \left( {\sqrt 3  – \sqrt 2 } \right)}}{{\sqrt 6 \left( {\sqrt 3  + \sqrt 2 } \right)}}} \\
   = \dfrac{{\sqrt 2  + \sqrt 3 }}{{ – 1}}.\sqrt {\dfrac{{\sqrt 3  – \sqrt 2 }}{{\sqrt 3  + \sqrt 2 }}} \\
   =  – \sqrt {\sqrt 3  + \sqrt 2 } .\sqrt {\sqrt 3  – \sqrt 2 } \\
   =  – \sqrt {3 – 2}  =  – 1\\
  7)G = \dfrac{{\sqrt {10 – 2.\sqrt {10} .\sqrt 5  + 5}  + \sqrt {13 + 4\sqrt {10}  – \sqrt {10 – 2\sqrt {10} .1 + 1} } }}{{2\sqrt {2 + 2\sqrt 2 .1 + 1}  + \sqrt {9 – 4\sqrt 2  + \sqrt {8 + 2.2\sqrt 2 .2 + 4} } }}\\
   = \dfrac{{\sqrt {{{\left( {\sqrt {10}  – \sqrt 5 } \right)}^2}}  + \sqrt {13 + 4\sqrt {10}  – \sqrt {{{\left( {\sqrt {10}  – 1} \right)}^2}} } }}{{2\sqrt {{{\left( {\sqrt 2  + 1} \right)}^2}}  + \sqrt {9 – 4\sqrt 2  + \sqrt {{{\left( {2\sqrt 2  + 2} \right)}^2}} } }}\\
   = \dfrac{{\sqrt {10}  – \sqrt 5  + \sqrt {13 + 4\sqrt {10}  – \sqrt {10}  + 1} }}{{2\left( {\sqrt 2  + 1} \right) + \sqrt {9 – 4\sqrt 2  + 2\sqrt 2  + 2} }}\\
   = \dfrac{{\sqrt {10}  – \sqrt 5  + \sqrt {14 + 3\sqrt {10} } }}{{2\sqrt 2  + 2 + \sqrt {11 – 2\sqrt 2 } }}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )