Giúp mình với, đang cần gấp :(( a, B = x – 2 . | x – 2 | b, C = 2| x – 3 | – | 4x – 1 | c, D = 3| 2x – 5 | – | 3 – x | d, |5x – 3| – x = 7 e, |x – 2,

Question

Giúp mình với, đang cần gấp :((
a, B = x – 2 . | x – 2 |
b, C = 2| x – 3 | – | 4x – 1 |
c, D = 3| 2x – 5 | – | 3 – x |
d, |5x – 3| – x = 7
e, |x – 2,5| + |x – 3| = 0
f, |2x -1| – |2x – 3| = 0
i, |x – 3| < 2

0
Khang Minh 1 year 2020-11-07T22:25:02+00:00 0 Answers 19 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )