GIÚP MÌNH VỚI Cho dãy số gồm n số tự nhiên a1, a2, … , an (1 nhỏ hơn bằng i nhỏ hơn bằn n < 1000, a1 <10000). Dãy con của một dãy số là dãy có được

Question

GIÚP MÌNH VỚI
Cho dãy số gồm n số tự nhiên a1, a2, … , an (1 nhỏ hơn bằng i nhỏ hơn bằn n < 1000, a1 <10000). Dãy con của một dãy số là dãy có được sau khi loại bớt một số phần tử, các phần tử khác giữ nguyên vị trí. Yêu cầu: Cho số tự nhiên m <10000, hãy cho biết một dãy con của dãy a có tổng bằng m chứa ít phần tử nhất. Dữ liệu vào từ file: DAYCON.INP - Dòng 1: Chứa hai số n, m - Dòng 2: Chứa n số a1, a2, ... , an theo đúng thứ tự đó. Kết quả ghi ra file: DAYCON.OUT - Dòng 1: Ghi số k là số phần tử của dãy con chọn ra được, nếu không tồn tại dãy con có tổng bằng m thì ghi số -1. - Nếu có phương án chọn dãy con, thi dòng 2 ghi chỉ số của k phần tử được chọn (ghi theo thứ tự của phần tử trong dãy). Các số trên một dòng của file dữ liệu vào và file ghi kết quả được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

in progress 0
RI SƠ 10 months 2020-11-13T19:54:18+00:00 3 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-13T19:56:12+00:00

  const  fi=’daycon.inp’;
         fo=’daycon.out’;
         maxn=round(1e5)+5;
  var     n,s,i,j,sum,k,dem,tong:longint;
          a,dem: array [1..maxn] of longint;
  procedure nhap;
  var i:longint;
  begin
          assign(input,fi);
          reset(input);
          readln(n,m);
          for i:=1 to n do
          readln(a[i]);
          close(input);
  end;
  type
       tlist = array[1..max] of longint;
  procedure qsortAB(var a,b : tlist);
      procedure sort(l,r: longint);
        var
           i,j,x,y: longint;
        begin
           i:=l;
           j:=r;
           x:=a[(l+r) div 2];
           while(i<=j) do
             begin
                  while a[i]<x do
                      inc(i);
                  while x<a[j] do
                      dec(j);
                  if not(i>j) then
                      begin
                          y:=a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=y;
                          y:=b[i]; b[i]:=b[j]; b[j]:=y;
                          inc(i);
                          j:=j-1;
                      end;
              end;
           if l<j then
             sort(l,j);
           if i<r then
             sort(i,r);
        end;

      begin
         sort(1,max);
      end;

  procedure xuly;
  var c:longint;
  begin

                              for i:=1 to n do
                          begin
                                  sum:=i;
                                  for j := i+1 to n-1 do
                                          begin
                                                  if (sum<m) then sum:=sum+a[j]
                                                  else if (sum>m) then begin sum :=0; break; end
                                                  else if (sum = m) then begin k:=k+1; a[k]:=a[j];  break; end;
                                          end;
                          end;
  end;
  procedure xuat;
  begin
          assign(output,fo);
          rewrite(output);
          if k=0 then write(-1);

          for i:=1 to k do
                  begin
                          tong:=0;
                          while tong<m do
                                  begin
                                          dec(a[i]);
                                          tong:=tong+a[i];

                                          inc(dem);
                                  end;
                  end;

          write(dem);
          close(output);
  end;
  begin
          nhap;
          xuly;
          xuat;
  end.

  0
  2020-11-13T19:56:18+00:00

  boss education you of whiet

  0
  2020-11-13T19:56:27+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo dãy con có tổng bằng s các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )