Giúp mình với cảm ơn trước ạ

Question

Giúp mình với cảm ơn trước ạ
giup-minh-voi-cam-on-truoc-a

in progress 0
Edana Edana 8 tháng 2020-10-29T04:50:45+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

 1. Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  1,\\
  a,\\
  \sqrt {81}  – \sqrt {80} .\sqrt {0,2}  = \sqrt {81}  – \sqrt {80.0,2}  = \sqrt {81}  – \sqrt {16}  = \sqrt {{9^2}}  – \sqrt {{4^2}}  = 9 – 4 = 5\\
  b,\\
  \sqrt {{{\left( {2 – \sqrt 5 } \right)}^2}}  – \dfrac{1}{2}\sqrt {20}  = \left| {2 – \sqrt 5 } \right| – \dfrac{1}{2}\sqrt {{2^2}.5}  = \left( {\sqrt 5  – 2} \right) – \dfrac{1}{2}.2.\sqrt 5  = \sqrt 5  – 2 – \sqrt 5  =  – 2\\
  2,\\
  a,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\sqrt { – x + 1} \\
  DKXD:\,\,\,\, – x + 1 \ge 0 \Leftrightarrow  – \left( {x – 1} \right) \ge 0 \Leftrightarrow x – 1 \le 0 \Leftrightarrow x \le 1\\
  b,\,\,\,\,\,\,\,\sqrt {\dfrac{1}{{{x^2} – 2x + 1}}} \\
  DKXD:\,\,\,\,\left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{1}{{{x^2} – 2x + 1}} \ge 0\\
  {x^2} – 2x + 1 \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{1}{{{{\left( {x – 1} \right)}^2}}} \ge 0\\
  {\left( {x – 1} \right)^2} \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow x \ne 1\\
  2,\\
  1,\\
  a,\\
  ab + b\sqrt a  + \sqrt a  + 1\\
   = \left( {ab + b\sqrt a } \right) + \left( {\sqrt a  + 1} \right)\\
   = b\sqrt a .\left( {\sqrt a  + 1} \right) + \left( {\sqrt a  + 1} \right)\\
   = \left( {\sqrt a  + 1} \right)\left( {b\sqrt a  + 1} \right)\\
  2,\\
  \sqrt {9x + 9}  + \sqrt {x + 1}  = 20\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {x \ge  – 1} \right)\\
   \Leftrightarrow \sqrt {9\left( {x + 1} \right)}  + \sqrt {x + 1}  = 20\\
   \Leftrightarrow 3.\sqrt {x + 1}  + \sqrt {x + 1}  = 20\\
   \Leftrightarrow 4\sqrt {x + 1}  = 20\\
   \Leftrightarrow \sqrt {x + 1}  = 5\\
   \Leftrightarrow x + 1 = 25\\
   \Leftrightarrow x = 24
  \end{array}\)

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1.1:

  a)√81-√80.√0,2

  =9-4√5.1/√5

  =9-4=5

  b)√(2-√5)² -1/2.√20

  =√5 – 2 – 1/2.2√5

  =√5 – 2 – √5 =-2

  Bài1.2:

  a)√(-x+1) có nghĩa khi -x+1≥0

                                    ⇔x≤ 1

                    Vậy…

  b)√(1/x²-2x+1)

  ⇔  √(1/x²-2x+1)≥0    ⇔√(1/(x-1)²)≥0 ⇒ x≠1

    và    x²-2x+1≠0         và    (x-1)²≠0

  Bài 2.1:

  a)ab+ b√a +√a +1 (a≥0)

  =b√a(√a +1)+(√a+1)

  =(b√a +1)(√a +1)

  b)4a+1(a<0)

  =-4√a² + 1 (a<0)

  =1-(2√a)²=(1-2√a)(1+2√a)

  Bài 2.2:

  √(9x+9) +√(x+1) = 20 (ĐK:x≥-1)

  ⇔3√(x+1) +√(x+1) = 20

  ⇔√(x+1) . (3+1)=20

  ⇔√x+1 =5

  ⇔x+1=25⇔x=24(tmđk)

             Vậy…

Leave an answer