Giúp mình bài này với :v

Question

Giúp mình bài này với :v
giup-minh-bai-nay-voi-v

in progress 0
Adela 11 months 2020-11-29T00:01:37+00:00 1 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T00:03:07+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  a,\\
  DKXD:\,\,\,\left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  y \ge 0\\
  \sqrt x  + \sqrt y  \ne 0\\
  \sqrt {xy}  + y \ne 0\\
  \sqrt {xy}  – x \ne 0\\
  \sqrt {xy}  \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x > 0\\
  y > 0\\
  x \ne y
  \end{array} \right.\\
  M = \left( {\dfrac{{y – \sqrt {xy} }}{{\sqrt x  + \sqrt y }} + \sqrt x } \right):\left( {\dfrac{x}{{\sqrt {xy}  + y}} + \dfrac{y}{{\sqrt {xy}  – x}} – \dfrac{{x + y}}{{\sqrt {xy} }}} \right)\\
   = \dfrac{{y – \sqrt {xy}  + \sqrt x \left( {\sqrt x  + \sqrt y } \right)}}{{\sqrt x  + \sqrt y }}:\left( {\dfrac{x}{{\sqrt y \left( {\sqrt x  + \sqrt y } \right)}} – \dfrac{y}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)}} – \dfrac{{x + y}}{{\sqrt {xy} }}} \right)\\
   = \dfrac{{y – \sqrt {xy}  + x + \sqrt {xy} }}{{\sqrt x  + \sqrt y }}:\dfrac{{x\sqrt x .\left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right) – y.\sqrt y .\left( {\sqrt x  + \sqrt y } \right) – \left( {x + y} \right)\left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)\left( {\sqrt x  + \sqrt y } \right)}}{{\sqrt {xy} \left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)\left( {\sqrt x  + \sqrt y } \right)}}\\
   = \dfrac{{y + x}}{{\sqrt x  + \sqrt y }}:\dfrac{{{x^2} – x\sqrt {xy}  – y\sqrt {yx}  – {y^2} – \left( {x + y} \right)\left( {x – y} \right)}}{{\sqrt {xy} \left( {x – y} \right)}}\\
   = \dfrac{{x + y}}{{\sqrt x  + \sqrt y }}:\dfrac{{{x^2} – \sqrt {xy} \left( {\sqrt x  + \sqrt y } \right) – {y^2} – {x^2} + {y^2}}}{{\sqrt {xy} \left( {x – y} \right)}}\\
   = \dfrac{{x + y}}{{\sqrt x  + \sqrt y }}:\dfrac{{ – \sqrt {xy} \left( {\sqrt x  + \sqrt y } \right)}}{{\sqrt {xy} \left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)\left( {\sqrt x  + \sqrt y } \right)}}\\
   = \dfrac{{x + y}}{{\sqrt x  + \sqrt y }}:\dfrac{{ – 1}}{{\sqrt x  – \sqrt y }}\\
   = \dfrac{{x + y}}{{\sqrt x  + \sqrt y }}.\dfrac{{\sqrt x  – \sqrt y }}{{ – 1}}\\
   = \dfrac{{\left( {x + y} \right)\left( {\sqrt y  – \sqrt x } \right)}}{{\sqrt x  + \sqrt y }}\\
  b,\\
  y = \sqrt {1 + {8^2} + \dfrac{{{8^2}}}{{{9^2}}}}  + \dfrac{8}{9} = \left( {1 + 8 – \dfrac{8}{9}} \right) + \dfrac{8}{9} = 1 + 8 = 9\\
  P = \dfrac{{\left( {x + y} \right)\left( {\sqrt y  – \sqrt x } \right)}}{{\sqrt x  + \sqrt y }} = \dfrac{{\left( {1 + 9} \right)\left( {3 – 1} \right)}}{{3 + 1}} = \dfrac{{10.2}}{4} = 5
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )