giúp mik bài 3b với ạ!!!! cần gấp ạ :<

Question

giúp mik bài 3b với ạ!!!!
cần gấp ạ :<
giup-mik-bai-3b-voi-a-can-gap-a

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-11-16T01:30:50+00:00 1 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T01:32:26+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  b)Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  4x + 1 \ge 0\\
  3x – 2 \ge 0
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge  – \dfrac{1}{4}\\
  x \ge \dfrac{2}{3}
  \end{array} \right. \Rightarrow x \ge \dfrac{2}{3}\\
  \sqrt {4x + 1}  – \sqrt {3x – 2}  = \dfrac{{x + 3}}{5}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{4x + 1 – \left( {3x – 2} \right)}}{{\sqrt {4x + 1}  + \sqrt {3x – 2} }} – \dfrac{{x + 3}}{5} = 0\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{x + 3}}{{\sqrt {4x + 1}  + \sqrt {3x – 2} }} – \dfrac{{x + 3}}{5} = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x + 3} \right)\left( {\dfrac{1}{{\sqrt {4x + 1}  + \sqrt {3x – 2} }} – \dfrac{1}{5}} \right) = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x + 3 = 0\\
  \sqrt {4x + 1}  + \sqrt {3x – 2}  = 5
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x =  – 3\left( {ktm} \right)\\
  4x + 1 + 2\sqrt {4x + 1} .\sqrt {3x – 2}  + 3x – 2 = 25
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow 7x – 1 + 2\sqrt {12{x^2} – 5x – 2}  = 25\\
   \Rightarrow 2\sqrt {12{x^2} + 5x – 2}  = 26 – 7x\\
  \left( {dk:\dfrac{2}{3} \le x \le \dfrac{{26}}{7}} \right)\\
   \Rightarrow 4\left( {12{x^2} + 5x – 2} \right) = {\left( {26 – 7x} \right)^2}\\
   \Rightarrow 48{x^2} + 20x – 8 = 49{x^2} – 364x + 676\\
   \Rightarrow {x^2} – 384x + 684 = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 1,789\left( {tm} \right)\\
  x = 382,21\left( {ktm} \right)
  \end{array} \right.\\
  Vay\,x = 1,789
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )