giúp mik 2 câu này nhớ có giải thích nhé Câu 17 : CHọn đáp án đúng Cho 2 tam giác MNP và QRS đồng dạng với nhau theo tỷ số k . Tỷ số chu vi của 2 ta

Question

giúp mik 2 câu này nhớ có giải thích nhé
Câu 17 : CHọn đáp án đúng
Cho 2 tam giác MNP và QRS đồng dạng với nhau theo tỷ số k . Tỷ số chu vi của 2 tam giác đó là :
A . k
B . `1/k`
C . `k^2`
D . 2k
Câu 18 : Chọn đáp án đúng :
Cho tam giác ABC có AB = 6cm , AC = 9 cm , BC = 12 cm . Biết rằng tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC và tam giác A’B’C’ có chu vi là 18 . Độ dài các cạnh của tam giác A’B’C’ là :
A . A’B’ = 6 cm ; A’C’ = 4 cm ; B’C’ = 8 cm
B . A’B’ = 6 cm ; A’C’ = 8 cm ; B’C’ = 4 cm
C . A’B’ = 4 cm ; A’C’ = 6 cm , B’C’ = 8 cm
D . A’B’ = 8 cm ; A’C’ = 4 cm ; B’C’ = 6 cm
—-giúp em câu này nữa——–
Câu 20 : Chọn đáp án đúng :
Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác DEF theo tỷ số đồng dạng `k=3/5` , chu vi tam giác ABC là 12 cm . Chu vi tam giác DEF là :
A . 7,2 cm
B . 20 cm
C . 3 cm
D . 17/3 cm

in progress 0
Trung Dũng 9 months 2021-05-14T01:52:06+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T01:53:13+00:00

  17 \(ΔMNP\backsim ΔQRS\) theo tỉ số đồng dạng là \(k\)

  \(→\dfrac{P_{ΔMNP}}{P_{ΔQRS}}=k\) (Tỉ số chu vi hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng)

  18 \(ΔA’B’C’\backsim ΔABC\)

  \(→\dfrac{A’B’}{AB}=\dfrac{A’C’}{AC}=\dfrac{B’C’}{BC}=\dfrac{A’B’+A’C’+B’C’}{AB+AC+BC}\)

  \(→\dfrac{P_{ΔA’B’C’}}{27}=\dfrac{18}{27}=\dfrac{2}{3}\)

  \(→\dfrac{A’B’}{6}=\dfrac{A’C’}{9}=\dfrac{B’C’}{12}=\dfrac{2}{3}\)

  \(→\begin{cases}A’B’=4cm\\A’C’=6cm\\B’C’=8cm\end{cases}\)

  19 \(ΔABC\backsim ΔDEF\)

  \(→\dfrac{P_{ΔABC}}{P_{ΔDEF}}=k\) (Tỉ số chu vi 2 tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng)

  \(→\dfrac{12}{P_{ΔDEF}}=\dfrac{3}{5}\)

  \(→P_{ΔDEF}=20cm\)

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )