giúp em với nhanh nha

Question

giúp em với nhanh nha
giup-em-voi-nhanh-nha

in progress 0
Ladonna 8 tháng 2020-10-17T12:58:22+00:00 1 Answers 70 views 0

Answers ( )

 1. Bài 1:

  `a) (a + 5)^2`

  `= a^2 + 10a + 25`

  `b) (1 – x)^2`

  `= 1 – 2x + x^2`

  `c) (3a – 1)^3`

  `= 27a^3 – 27a^2 + 9a – 1`

  `d) (5 + 2x)^3`

  `= 125 + 150x + 60x^2 + 8x^3`

  Bài 2:

  `a)`

  `81^2 = (80 + 1)^2 = 6400 + 160 + 1 = 6561`

  `91^2 = (90 + 1)^2 = 8100 + 180 + 1 = 8281`

  `59^2 = (60 – 1)^2 = 3600 – 120 + 1 = 3481`

  `b)`

  `21.19 = (20 + 1).(20 – 1) = 20^2 – 1 = 399`

  `39.41 = (40 – 1)(40 + 1) = 40^2 – 1 = 1599`

  `79.81 = (80 – 1)(80 + 1) = 80^2 – 1 = 6399`

  `c)`

  `29^2 – 9^2 = (29 – 9)(29 + 9) = 20.38 = 760`

  `56^2 – 46^2 = (56 – 46)(56 + 46) = 10.102 = 1020`

  `87^2 – 47^2 = (87 – 47)(87 + 47) = 40.134 = 5360`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )