giúp em vài câu với ạ còn nếu được thì giúp hết luôn em cảm ơn ạ:(( mai em nộp

Question

giúp em vài câu với ạ còn nếu được thì giúp hết luôn em cảm ơn ạ:(( mai em nộp
giup-em-vai-cau-voi-a-con-neu-duoc-thi-giup-het-luon-em-cam-on-a-mai-em-nop

in progress 0
Hưng Khoa 9 months 2020-10-30T14:39:47+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T14:41:18+00:00

  Đay nhá
  giup-em-vai-cau-voi-a-con-neu-duoc-thi-giup-het-luon-em-cam-on-a-mai-em-nop

  0
  2020-10-30T14:41:21+00:00

  a, $(x+4)^2-(x+3)(x-2)=-13$

  $⇔x^2+8x+16-x^2+2x-3x+6+13=0$

  $⇔7x+35=0$

  $⇔x=35:7=5$

  Vậy ……………..

  b, $x(x-5)-(x+3)(x-3)=10$

  $⇔x^2-5x-x^2+9-10=0$

  $⇔-5x-1=0$

  $⇔x=\frac{1}{-5}=-\frac{1}5$

  Vậy …………………………

  e, $(x+1)(x+2)(x-1)-(x-2)^3-x^2=7x^2-2x+1$

  $⇔(x+2)(x^2-1)-(x^3-6x^2+12x-8)-x^2-7x^2+2x-1=0$

  $⇔x^3+2x^2-x-2-x^3+6x^2-12x+8-x^2-7x^2+2x-1=0$

  $⇔-11x+5=0$

  $⇔x=\frac{5}{11}$

  Vậy ………………………………..

  f, $(2x-1)^2-25=0$

  $⇔(2x-1-5)(2x-1+5)=0$

  $⇔(2x-6)(2x+4)=0$

  \(⇔\left[ \begin{array}{l}2x-6=0\\2x+4=0\end{array} \right.⇔\) \(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{6}2=3\\x=\frac{-4}2=-2\end{array} \right.\)

  Vậy ……………………

  k, $4x^2-3(2x-5)-25=0$

  $⇔(2x-5)(2x+5)-3(2x-5)=0$

  $⇔(2x-5)(2x+5-3)=0$

  $⇔(2x-5)(2x+2)=0$

  \(⇔\left[ \begin{array}{l}2x-5=0\\2x+2=0\end{array} \right.⇔\) \(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{5}2\\x=-1\end{array} \right.\)

  Vậy ……………………………………..

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )