Giúp em bài 4 với ạ.Em cảm ơn nhiều lắm ạ

Question

Giúp em bài 4 với ạ.Em cảm ơn nhiều lắm ạ
giup-em-bai-4-voi-a-em-cam-on-nhieu-lam-a

in progress 0
Latifah 8 tháng 2020-11-01T16:35:16+00:00 1 Answers 49 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)\left( {x – 5} \right)\left( {x – 60} \right) = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 5 = 0\\
  x – 60 = 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 5\\
  x = 60
  \end{array} \right.\\
  \text{Vậy}\,x = 5\,\text{hoặc}\,x = 60\\
  b)\left( {2x – 8} \right)\left( {5x – 155} \right) = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x – 8 = 0\\
  5x – 155 = 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 4\\
  x = 31
  \end{array} \right.\\
  \text{Vậy}\,x = 4\,\text{hoặc}\,x = 31\\
  c)\left( {132 – 4x} \right)\left( {x + 20} \right) = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  132 – 4x = 0\\
  x + 20 = 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 33\\
  x =  – 20
  \end{array} \right.\\
  \text{Vậy}\,x = 33\,\text{hoặc}\,x =  – 20\\
  d)\left( {275 – 11x} \right)\left( {x – 20} \right) + 6.7 = 42\\
   \Rightarrow \left( {275 – 11x} \right)\left( {x – 20} \right) = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  275 – 11x = 0\\
  x – 20 = 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 25\\
  x = 20
  \end{array} \right.\\
  \text{Vậy}\,x = 25\,\text{hoặc}\,x = 20\\
  e)\left( {x – 5} \right)\left( {9x – 27.3} \right) = 5.8 – 5.8\\
   \Rightarrow \left( {x – 5} \right)\left( {9x – 81} \right) = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 5 = 0\\
  9x – 81 = 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 5\\
  x = 9
  \end{array} \right.\\
  \text{Vậy}\,x = 5\,\text{hoặc}\,x = 9\\
  f)\left( {6x – 4} \right)\left( {x + 2} \right) = 90 – 180:2\\
   \Rightarrow \left( {6x – 4} \right)\left( {x + 2} \right) = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  6x – 4 = 0\\
  x + 2 = 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}\\
  x =  – 2
  \end{array} \right.\\
  \text{Vậy}\,x = \dfrac{2}{3}\,\text{hoặc}\,x =  – 2
  \end{array}$

Leave an answer