Giúp em bài 2 vs 3 ạ

Question

Giúp em bài 2 vs 3 ạ

giup-em-bai-2-vs-3-a

in progress 0
King 10 months 2020-10-17T17:06:40+00:00 1 Answers 75 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T17:08:15+00:00

  Bài 2

  a,  Theo bài ra ta có : $\frac{x}{y}$ = $\frac{8}{5}$

  ⇒ $\frac{x}{8}$ = $\frac{y}{5}$ 

  ⇒ $\frac{5x}{40}$ = $\frac{4y}{20}$ 

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :

  $\frac{5x}{40}$ = $\frac{4y}{20}$ = $\frac{5x + 4y}{40 + 20}$ = $\frac{120}{60}$ = 2

  Từ  $\frac{5x}{40}$ = 2 

  ⇒ 5x = 2 . 40 = 80

  ⇒ x = 80 : 5

  ⇒ x = 16

  Từ $\frac{4y}{20}$ = 2

  ⇒ 4y = 2 . 20

  ⇒ 4y = 40

  ⇒ y = 40 : 4

  ⇒ y = 10

  Vậy x = 16

         y = 10

  b ,         Vì $( x + 2y)^{2}$  ≥ 0

                  /  x – $\frac{2}{3}$ / ≥ 0

  ⇒ $( x + 2y)^{2}$ +  /  x – $\frac{2}{3}$ / ≥ 0

  Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $( x + 2y)^{2}$ = 0

                                                    / x – $\frac{2}{3}$ / = 0

  ⇒ $\left \{ {{x + 2y = 0 } \atop {x – \frac{2}{3} = 0 }} \right.$ 

  ⇒ x = $\frac{2}{3}$ 

  ⇒ $\frac{2}{3 }$ + 2y = 0 

  ⇒ 2y = 0 – $\frac{2}{3 }$

  ⇒ 2y = $\frac{-2}{3}$ 

  ⇒ y = $\frac{-2}{3}$ : 2

  ⇒ y = $\frac{-1}{3}$ 

  Vậy x = $\frac{2}{3}$ ; y = $\frac{-1}{3}$ 

               

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )