Giúp em.bài 1vs………

Question

Giúp em.bài 1vs………
giup-em-bai-1vs

in progress 0
Sapo 1 year 2020-11-10T08:18:10+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T08:19:12+00:00

  Bài dài quá bạn thông cảm????

   

  giup-em-bai-1vs

  0
  2020-11-10T08:19:42+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  a,\\
  DKXD:\,\,\,\left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  \sqrt x  – 2 \ne 0\\
  \sqrt x  + 2 \ne 0\\
  4 – x \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  x \ne 4
  \end{array} \right.\\
  b,\\
  A = \dfrac{1}{{\sqrt x  – 2}} + \dfrac{1}{{\sqrt x  + 2}} – \dfrac{x}{{4 – x}}\\
   = \dfrac{1}{{\sqrt x  – 2}} + \dfrac{1}{{\sqrt x  + 2}} – \dfrac{x}{{\left( {2 – \sqrt x } \right)\left( {2 + \sqrt x } \right)}}\\
   = \dfrac{{\left( {\sqrt x  + 2} \right) + \left( {\sqrt x  – 2} \right) + x}}{{\left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  + 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{x + 2\sqrt x }}{{\left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  + 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{\sqrt x \left( {\sqrt x  + 2} \right)}}{{\left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  + 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  – 2}}\\
  c,\\
  x = 9 \Rightarrow A = \dfrac{{\sqrt 9 }}{{\sqrt 9  – 2}} = \dfrac{3}{{3 – 2}} = 3\\
  d,\\
  x = 3 – 2\sqrt 2  = 2 – 2.\sqrt 2 .1 + 1 = {\left( {\sqrt 2  – 1} \right)^2}\\
   \Rightarrow \sqrt x  = \sqrt 2  – 1\\
   \Rightarrow B = \dfrac{{\left( {\sqrt 2  – 1} \right) + 3}}{{2 – \left( {\sqrt 2  – 1} \right)}} = \dfrac{{\sqrt 2  + 2}}{{3 – \sqrt 2 }} = \dfrac{{\left( {\sqrt 2  + 2} \right)\left( {3 + \sqrt 2 } \right)}}{{\left( {3 – \sqrt 2 } \right)\left( {3 + \sqrt 2 } \right)}}\\
   = \dfrac{{3\sqrt 2  + 2 + 6 + 2\sqrt 2 }}{{9 – 2}} = \dfrac{{8 + 5\sqrt 2 }}{7}\\
  e,\\
  P = B:A = \dfrac{{\sqrt x  + 3}}{{2 – \sqrt x }}:\dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  – 2}} = \dfrac{{\sqrt x  + 3}}{{2 – \sqrt x }}.\dfrac{{\sqrt x  – 2}}{{\sqrt x }} =  – \dfrac{{\sqrt x  + 3}}{{\sqrt x }}\\
  P =  – 2 \Leftrightarrow  – \dfrac{{\sqrt x  + 3}}{{\sqrt x }} =  – 2\\
   \Leftrightarrow \sqrt x  + 3 = 2\sqrt x \\
   \Leftrightarrow \sqrt x  = 3\\
   \Leftrightarrow x = 9\\
  g,\\
  \dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x }} > 0 \Rightarrow  – \dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x }} < 0 \Rightarrow P < 0 \Rightarrow P < 1\\
  h,\\
  P < 1 \Rightarrow bpt\,\,\,P \ge 3\,\,vn\\
  k,\\
  A = \dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  – 2}} = \dfrac{{\left( {\sqrt x  – 2} \right) + 2}}{{\sqrt x  – 2}} = 1 + \dfrac{2}{{\sqrt x  – 2}}\\
  A \in Z \Leftrightarrow \dfrac{2}{{\sqrt x  – 2}} \in Z\\
  x \in Z \Rightarrow \left( {\sqrt x  – 2} \right) \in \left\{ { \pm 1; \pm 2} \right\}\\
   \Rightarrow \sqrt x  \in \left\{ {0;1;3;4} \right\}\\
   \Rightarrow x \in \left\{ {0;1;9;16} \right\}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {t/m} \right)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )