giúp e tường bước với

Question

giúp e tường bước với
giup-e-tuong-buoc-voi

in progress 0
Neala 1 year 2020-11-27T08:59:09+00:00 1 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T09:00:20+00:00

  `e) tan (3x + π/7) + 2 = 0`

  `<=> tan (3x + π/7) = -2`

  `<=> 3x + π/7 = arctan (-2) + kπ`

  `<=> x = -(π)/21 + (arctan (-2))/3 + k(π)/3` `(k ∈ ZZ)`

  `f) 3cot (x/3 + π/3) – 4 = 0`

  `<=> cot (x/3 + π/3) = 4/3`

  `<=> x/3 + π/3 = arccot (4/3) + kπ`

  `<=> x/3 = -π/3 + arccot (4/3) + kπ`

  `<=> x = -π + 3arccot (4/3) + k3π` `(k ∈ ZZ)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )