Giúp e đi ạ cảm ơn e đang cần gấp bài 70

Question

Giúp e đi ạ cảm ơn e đang cần gấp bài 70
giup-e-di-a-cam-on-e-dang-can-gap-bai-70

in progress 0
Philomena 8 tháng 2020-10-29T18:30:09+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

 1. Giải thích các bước giải:

   987=9.100+8.10+7.1=9.$10^{2}$+8.$10^{1}$+7.$10^{0}$ 

  2564=2.1000+5.100+6.10+4.1=2.$10^{3}$+5.$10^{2}$+6.$10^{1}$+4.$10^{0}$ 

  abcde=a.10000+b.1000+c.100+d.10+e.1=a.$10^{4}$+b.$10^{3}$+c.$10^{2}$+d.$10^{1}$ +e.$10^{0}$ 

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   70)

  987   =$9.10^{2}$ + $8.10^{1}$ + $7.10^{0}$ 

  2564 = $2.10^{3}$ +$5.10^{2}$ + $6.10^{1}$ $4.10^{0}$ 

  abcde= $a . 10^{4}$ + $b.10^{3}$ + $c.10^{2}$ + $c.10^{1}$ + $d.10^{0}$ 

Leave an answer