Giuos mik câu hìn nha mn câu 9 nha Thk mn nhiều

Question

Giuos mik câu hìn nha mn câu 9 nha
Thk mn nhiều
giuos-mik-cau-hin-nha-mn-cau-9-nha-thk-mn-nhieu

in progress 0
Neala 1 tháng 2021-05-15T07:40:06+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

 1. `a)` $AB$ là tiếp tuyến tại $B$ của $(O)$

  `=>AB`$\perp OB$

  `=>\hat{ABO}=90°`

  $\quad AC$ là tiếp tuyến tại $C$ của $(O)$

  `=>AC`$\perp OC$

  `=>\hat{ACO}=90°`

  `=>\hat{ABO}+\hat{ACO}=90°+90°=180°`

  `=>ABOC` nội tiếp (vì có tổng hai góc đối $180°$) $(1)$

  $\\$

  $\quad K$ là trung điểm của $EF$

  `=>OK`$\perp EF$ tại $K$

  `=>\hat{AKO}=90°`

  `=>\hat{ABO}=\hat{AKO}=90°`

  `=>ABKO` nội tiếp (vì có hai đỉnh kề nhau $B;K$ cùng nhìn cạnh $AO$ dưới góc vuông) $(2)$

  $\\$

  Từ `(1);(2)=>A;B;K;O;C` cùng thuộc $1$ đường tròn 

  `=>BKOC` nội tiếp 

  $\\$

  `b)` (Bổ sung $H$ là giao điểm của $OA$ và $BC$)

  Xét $∆ABE$ và $∆AFB$ có:

  `\qquad \hat{A}` chung

  `\qquad \hat{ABE}=\hat{AFB}` (cùng chắn cung $BE$)

  `=>∆ABE∽∆AFB` (g-g)

  `=>{AB}/{AF}={AE}/{AB}`

  `=>AB^2=AE.AF` $(3)$

  $\\$

  $\quad AB;AC$ là hai tiếp tuyến cắt nhau tại $A$

  `=>AB=AC`

  Mà `OB=OC` =bán kính của $(O)$

  `=>OA` là đường trung trực $BC$

  Vì $H$ là giao điểm của $OA$ và $BC$

  `=>OA`$\perp BC$ tại $H$

  $\\$

  Xét $∆ABO$ vuông tại $B$ có $BH\perp OA$

  `=>AB^2=AH.AO` $(4)$

  $\\$

  Từ `(3);(4)=>AE.AF=AH.AO`

  $\\$

  `c)` Ta có:

  `\qquad ED`//$AB$ (cùng $\perp OB$)

  `=>\hat{MEK}=\hat{BAK}` (hai góc đồng vị)

  Mà `A;B;K;O;C` cùng thuộc $1$ đường tròn (câu a)

  `=>ABKC` nội tiếp 

  `=>\hat{BAK}=\hat{BCK}` (cùng chắn cung $BK$)

  `=>\hat{MEK}=\hat{BCK}`

  `=>\hat{MEK}=\hat{MCK}`

  `=>KMEC` nội tiếp (vì hai đỉnh kề nhau $E;C$ cùng nhìn cạnh $MK$ dưới hai góc bằng nhau)

  $\\$

  `d)` $KMEC$ nội tiếp (c/m trên)

  `=>\hat{EKM}=\hat{ECM}` (cùng chắn cung $EM$)

  Mà `\hat{ECM}=\hat{EFB}` (cùng chắn cung $BE$ của $(O)$)

  `=>\hat{EKM}=\hat{EFB}`

  Vì `\hat{EKM};\hat{EFB}` ở vị trí đồng vị 

  `=>MK`//$NF$

  $\\$

  Xét $∆EFM$ có:

  `\qquad K` là trung điểm $EF$

  `\qquad MK`//$NF$

  `=>MK` là đường trung bình $∆EFM$

  `=>M` là trung điểm $EN$

  `=>EN=2MN`

  $\quad I$ là trung điểm $AB$ (gt)

  `=>AB=2IB`

  $\\$

  Xét $∆FAB$ có $EN$//$AB$

  `=>{FN}/{FB}={EN}/{AB}` (hệ quả định lý Talet)

  `=>{FN}/{FB}={2MN}/{2IB}={MN}/{IB}`

  $\\$

  Xét $∆FNM$ và $∆FBI$ có:

  `\qquad \hat{FNM}=\hat{FBI}` (hai góc đồng vị do $EN$//$AB$)

  `\qquad {FN}/{FB}={MN}/{IB}` (c/m trên)

  `=>∆FNM∽∆FBI` (c-g-c)

  `=>\hat{FMN}=\hat{FIB}`

  Mà `\hat{FIB}=\hat{EMI}` (hai góc so le trong do $EN$//$AB$)

  `=>\hat{FMN}=\hat{EMI}`

  $\\$

  $\quad E;M;N$ thẳng hàng

  `=>\hat{FMN}+\hat{EMF}=180°` (hai góc kề bù)

  `=>\hat{EMI}+\hat{EMF}=180°`

  `=>\hat{FMI}=180°`

  `=>F;M;I` thẳng hàng 

  giuos-mik-cau-hin-nha-mn-cau-9-nha-thk-mn-nhieu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )