Giáo dục tức là giải phóng. Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hoà bình, công bằng,công lý.những người lắm giữ chìa khoá của cánh cửa này- các thầy cô,các bậc

Question

Giáo dục tức là giải phóng. Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hoà bình, công bằng,công lý.những người lắm giữ chìa khoá của cánh cửa này- các thầy cô,các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ- lại gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng, bởi vì cái thế giới mà chúng ta tạo ra để lại cho cái thế hệ mai sau sẽ tùy thuộc vào những trẻ em mặc chúng ta để lại cho thế giới ấy.
Theo em, vì sao tác giả nói” những người nắm giữ chìa khoá dẫn đến cánh cửa của hoà bình,công bằng và công lý” lại gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng.

in progress 0
Nem 9 months 2021-04-23T23:20:22+00:00 1 Answers 114 views 0

Answers ( )

    0
    2021-04-23T23:21:42+00:00

    iáo dục tức là giải phóng. Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hoà bình, công bằng,công lý.những người lắm giữ chìa khoá của cánh cửa này- các thầy cô,các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ- lại gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng, bởi vì cái thế giới mà chúng ta tạo ra để lại cho cái thế hệ mai sau sẽ tùy thuộc vào những trẻ em mặc chúng ta để lại cho thế giới ấy.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )