giải pt 50/x = 50/x+5 + 5/3

Question

giải pt
50/x = 50/x+5 + 5/3

in progress 0
Acacia 9 months 2021-04-27T02:58:58+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T03:00:07+00:00

  Đáp án: `S={-15;10}`

   

  Giải thích các bước giải:

       `\frac{50}{x}=\frac{50}{x+5}+5/3` 

  ( ĐK: `x≠-5, x≠0`)

  `=> \frac{50}{x}=\frac{50}{x+5}-5/3 =0`

  `<=> \frac{150(x+5)-150x-5x(x+5)}{3x(x+5)}=0`

  `<=> 150x+750-150x-5x²-25x=0`

  `<=> -5x²-25x+750=0`

  `<=> (x+15)(x-10)=0`

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=-15\\x=10\end{array} \right.\)  (TM)

  Vậy `S={-15;10}`

  0
  2021-04-27T03:00:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  giai-pt-50-50-5-5-3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )