Giải pt 4sinx+cosx =4

Question

Giải pt 4sinx+cosx =4

in progress 0
Ben Gia 8 tháng 2020-10-30T10:18:28+00:00 1 Answers 61 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `4sin x+cos x=4`

  `⇔ \frac{4}{\sqrt{17}}sin x+\frac{1}{\sqrt{17}}cos x=\frac{4}{\sqrt{17}}`

  `⇔ sin (x+\alpha)=arc sin (\frac{4}{\sqrt{17}})`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=-\alpha+arc sin (\frac{4}{\sqrt{17}})+k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})\\x=\pi-\alpha-arc sin (\frac{4}{\sqrt{17}})+k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})\end{array} \right.\) 

  Vậy ………..

Leave an answer