Giải hộ mik bài 2 vs

Question

Giải hộ mik bài 2 vs
giai-ho-mik-bai-2-vs

in progress 0
Latifah 11 months 2020-11-01T12:54:36+00:00 1 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T12:56:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  a,\\
  A = 2.\left( {{3^2} + 1} \right)\left( {{3^4} + 1} \right)\left( {{3^8} + 1} \right)\left( {{3^{16}} + 1} \right)\left( {{3^{32}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 4A = 2.4.\left( {{3^2} + 1} \right)\left( {{3^4} + 1} \right)\left( {{3^8} + 1} \right)\left( {{3^{16}} + 1} \right)\left( {{3^{32}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 4A = \left( {3 – 1} \right).\left( {3 + 1} \right).\left( {{3^2} + 1} \right)\left( {{3^4} + 1} \right)\left( {{3^8} + 1} \right)\left( {{3^{16}} + 1} \right)\left( {{3^{32}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 4A = \left( {{3^2} – 1} \right).\left( {{3^2} + 1} \right).\left( {{3^4} + 1} \right).\left( {{3^8} + 1} \right)\left( {{3^{16}} + 1} \right)\left( {{3^{32}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 4A = \left( {{3^4} – 1} \right).\left( {{3^4} + 1} \right).\left( {{3^8} + 1} \right)\left( {{3^{16}} + 1} \right)\left( {{3^{32}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 4A = \left( {{3^8} – 1} \right)\left( {{3^8} + 1} \right)\left( {{3^{16}} + 1} \right)\left( {{3^{32}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 4A = \left( {{3^{16}} – 1} \right)\left( {{3^{16}} + 1} \right)\left( {{3^{32}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 4A = \left( {{3^{32}} – 1} \right)\left( {{3^{32}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 4A = {3^{64}} – 1\\
   \Leftrightarrow A = \dfrac{{{3^{64}} – 1}}{4}\\
  b,\\
  B = 3.\left( {{4^2} + 1} \right)\left( {{4^4} + 1} \right)\left( {{4^8} + 1} \right)\left( {{4^{16}} + 1} \right)\left( {{4^{32}} + 1} \right)\left( {{4^{64}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 5B = 3.5.\left( {{4^2} + 1} \right)\left( {{4^4} + 1} \right)\left( {{4^8} + 1} \right)\left( {{4^{16}} + 1} \right)\left( {{4^{32}} + 1} \right)\left( {{4^{64}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 5B = \left( {4 – 1} \right)\left( {4 + 1} \right).\left( {{4^2} + 1} \right)\left( {{4^4} + 1} \right)\left( {{4^8} + 1} \right)\left( {{4^{16}} + 1} \right)\left( {{4^{32}} + 1} \right)\left( {{4^{64}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 5B = \left( {{4^2} – 1} \right).\left( {{4^2} + 1} \right)\left( {{4^4} + 1} \right)\left( {{4^8} + 1} \right)\left( {{4^{16}} + 1} \right)\left( {{4^{32}} + 1} \right)\left( {{4^{64}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 5B = \left( {{4^4} – 1} \right)\left( {{4^4} + 1} \right)\left( {{4^8} + 1} \right)\left( {{4^{16}} + 1} \right)\left( {{4^{32}} + 1} \right)\left( {{4^{64}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 5B = \left( {{4^8} – 1} \right)\left( {{4^8} + 1} \right)\left( {{4^{16}} + 1} \right)\left( {{4^{32}} + 1} \right)\left( {{4^{64}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 5B = \left( {{4^{16}} – 1} \right).\left( {{4^{16}} + 1} \right)\left( {{4^{32}} + 1} \right)\left( {{4^{64}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 5B = \left( {{4^{32}} – 1} \right)\left( {{4^{32}} + 1} \right)\left( {{4^{64}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 5B = \left( {{4^{64}} – 1} \right)\left( {{4^{64}} + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 5B = {4^{128}} – 1\\
   \Leftrightarrow B = \dfrac{{{4^{128}} – 1}}{5}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )