Giải giúp tôi 2 bài này. Tính nhanh : a) 75× 234+ 66 × 101 + 25 × 234 – 66 b)185 ÷ {5+[2^14 : 2^0]} Ai làm đúng + nhanh nhất tôi vote 5 sao

Question

Giải giúp tôi 2 bài này.
Tính nhanh :
a) 75× 234+ 66 × 101 + 25 × 234 – 66
b)185 ÷ {5+[2^14 : 2^0]}
Ai làm đúng + nhanh nhất tôi vote 5 sao

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-10-31T01:33:15+00:00 2 Answers 62 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T01:34:17+00:00

  a.

  `75. 234 + 66 . 101 + 25 . 234 -66 `

   `=(75+25).234+( 66.101-66)`

  ` =    100    . 234+    6600`

    `=     23400       +    6600`

     `=          30000 

  b.

  `185:{5+[2^14:2^0]}`

  `= 185:{5+  16384}`

  `= 185:     16389`

  `= 185/16389`

  công thức 

  `( )→[ ]→{ }`

   

  0
  2020-10-31T01:34:47+00:00

  a. 75x 234 + 66 x 101 + 25 x 234 -66 

   =(75+25)x234+( 66×101-66)

  =    100    x234+    6600

  =     23400       +    6600

  =          30000

  b.185:{5+[2^14:2^0]}

  = 185:{5+  16384}

  = 185:     16389

  = 185/16389

  công thức : thứ tự thực hiện phép tính .

  ( )→[ ]→{ }

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )