Giải giúp mik vs ạ Mik cảm ơn trc ????????

Question

Giải giúp mik vs ạ
Mik cảm ơn trc ????????
giai-giup-mik-vs-a-mik-cam-on-trc

in progress 0
Khải Quang 8 tháng 2020-10-18T03:00:09+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   Bài 3:

  a) A=x(2x²-3)-x²(5x+1)-x²

        =2x³-3x-5x³-x²-x²

        =2x³-5x³-3x-x²-x²

        =-3x³-2x²-3x

  b) B=(x²-1)(x²+2x)-x(x³+3x²-x)

        =x^4+2x³-x²-2x-x^4-3x³+x²

        =x^4-x^4+2x³-3x³-x²+x²-2x

        =-x³-2x

  c) C=(x+1)²+(x-1)²

        =x²+2x+1+x²-2x+1

        =2x²+2

  d) B=(x-3)(x+3)+(x+3)²+(x-3)²

        =(x+3)²+2(x-3)(x+3)+(x-3)²-(x-3)(x+3)

        =(x+3+x-3)²-(x²-9)

        =4x²-x²+9

        =3x²+9

         XIN TLHN VÀ 5* NHÉ

   

 2. Đáp án:

  `A=-3x^3-2x^2-3x`

  `B=-x^3-2x`

  `C=2x^2+2`

  `D=3x^2+9`

  Giải thích các bước giải:

   `A=x(2x^2-3)-x^2(5x+1)-x^2`

  `A=2x^3-3x-5x^3-x^2-x^2`

  `A=-3x^3-2x^2-3x`

  `B=(x^2-1)(x^2+2x)-x(x^3+3x^2-x)`

  `B=x^4+2x^3-x^2-2x-x^4-3x^3+x^2`

  `B=-x^3-2x`

  `C=(x+1)^2+(x-1)^2`

  `C=x^2+2x+1+x^2-2x+1`

  `C=2x^2+2`

  `D=(x-3)(x+3)+(x+3)^2+(x-3)^2`

  `D=x^2-9+x^2+6x+9+x^2-6x+9`

  `D=3x^2+9`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )