giải giúp mik cái nha. a)(5-x3)(x-4)=0

Question

giải giúp mik cái nha.
a)(5-x3)(x-4)=0

in progress 0
Nem 1 year 2020-11-27T06:31:19+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T06:32:20+00:00

  Đáp án:  `x ∈ { 5/3 ; 4 }`

  Giải thích các bước giải:

  `(5 – x . 3)(x – 4) = 0`

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}5 – x . 3 = 0\\x – 4 = 0\end{array} \right.\) 

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x . 3 = 5\\x = 0 + 4 = 4\end{array} \right.\) 

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x = 5 : 3 = \frac{5}{3}\\x = 4\end{array} \right.\) 

  Vậy `x ∈ { 5/3 ; 4 }`

  0
  2020-11-27T06:32:21+00:00

  `(5 – x . 3)(x – 4) = 0`

  `=> `\(\left[ \begin{array}{l}5 – x . 3 = 0\\x – 4 = 0\end{array} \right.\)

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x . 3 = 5\\x = 0 + 4\end{array} \right.\)

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x = $\frac{5}{3}$\\x = 4\end{array} \right.\)

  `=> x ∈ {5/3 ; 4}.`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )