Giải giúp giải mk nhe Giải các phương trình sau 1. Cos² x + sin x+1=0 2. 5 cos 2x -12sin 2x=13 3. Sin²x + sin 2x =1/2 4. Cos² x – sinx=2

Question

Giải giúp giải mk nhe
Giải các phương trình sau
1. Cos² x + sin x+1=0
2. 5 cos 2x -12sin 2x=13
3. Sin²x + sin 2x =1/2
4. Cos² x – sinx=2

0
Adela 1 year 2020-11-11T12:23:50+00:00 0 Answers 49 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )