Giải cách phương trình sau

Question

Giải cách phương trình sau
giai-cach-phuong-trinh-sau

in progress 0
Amity 1 year 2020-11-27T04:55:38+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T04:57:14+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  1)\sqrt {16{x^2}}  = 7\\
   \Leftrightarrow 16{x^2} = 49\\
   \Leftrightarrow {x^2} = \dfrac{{49}}{{16}}\\
   \Leftrightarrow x =  \pm \dfrac{7}{4}\\
  2)\sqrt {25{{\left( {x – 1} \right)}^2}}  = 50\\
   \Leftrightarrow 25{\left( {x – 1} \right)^2} = 2500\\
   \Leftrightarrow {\left( {x – 1} \right)^2} = 100\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 1 = 10\\
  x – 1 =  – 10
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 11\\
  x =  – 9
  \end{array} \right.\\
  3)\sqrt {4\left( {{x^2} – 4x + 4} \right)}  = 12\\
   \Leftrightarrow \sqrt {{2^2}{{\left( {x – 2} \right)}^2}}  = 12\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2\left( {x – 2} \right) = 12\\
  2\left( {x – 2} \right) =  – 12
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 2 = 6\\
  x – 2 =  – 6
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 8\\
  x =  – 4
  \end{array} \right.\\
  4)\sqrt {4{x^2} + 4x + 1}  – 6 = 0\\
   \Leftrightarrow \sqrt {{{\left( {2x + 1} \right)}^2}}  = 6\\
   \Leftrightarrow \left| {2x + 1} \right| = 6\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x + 1 = 6\\
  2x + 1 =  – 6
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{5}{2}\\
  x =  – \dfrac{7}{2}
  \end{array} \right.\\
  5)\sqrt {5\left( {2x – 1} \right)}  = 15\\
   \Leftrightarrow 5\left( {2x – 1} \right) = 225\\
   \Leftrightarrow 2x – 1 = 45\\
   \Leftrightarrow x = 23\\
  6)\sqrt {3x – 5}  + 4 = 7\\
   \Leftrightarrow \sqrt {3x – 5}  = 3\\
   \Leftrightarrow 3x – 5 = 9\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{{14}}{3}\\
  7)\sqrt {1 – 4x}  – 3 = 7\\
   \Leftrightarrow \sqrt {1 – 4x}  = 10\\
   \Leftrightarrow 1 – 4x = 100\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{{ – 99}}{4}\\
  8)\sqrt {{x^2} – 6x + 9}  – 9 = 0\\
   \Leftrightarrow \sqrt {{{\left( {x – 3} \right)}^2}}  = 9\\
   \Leftrightarrow \left| {x – 3} \right| = 9\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 3 = 9\\
  x – 3 =  – 9
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 12\\
  x =  – 6
  \end{array} \right.\\
  9)\sqrt { – 5x + 3}  = 2\\
   \Leftrightarrow  – 5x + 3 = 4\\
   \Leftrightarrow x =  – \dfrac{1}{5}\\
  10)7 – \sqrt {x – 1}  = 10\\
   \Leftrightarrow \sqrt {x – 1}  =  – 3\left( {vo\,nghiem} \right)
  \end{array}$

  Vậy pt vô nghiệm.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )