Giá trị của x thỏa mãn −3/7−x=4/5+−2/3 là ai nhanh tui cho hay nhất

Question

Giá trị của x thỏa mãn −3/7−x=4/5+−2/3 là
ai nhanh tui cho hay nhất

in progress 0
Eirian 2 tháng 2021-05-06T10:30:24+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  `x=(-59)/105`

  Giải thích các bước giải:

  `(-3)/7-x=4/5+(-2)/3`

  `=>(-3)/7-x=4/5-2/3`

  `=>(-3)/7-x=12/15-10/15`

  `=>(-3)/7-x=2/15`

  `=>x=(-3)/7-2/15`     

  `=>x=(-59)/105 `

 2. $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `(-3)/(7)-x=(4)/(5)+(-2)/(3)`

  `=>(-3)/(7)-x=(12)/(15)-(10)/(15)`

  `=>(-3)/(7)-x=(2)/(15)`

  `=>x=(-3)/(7)-(2)/(15)`

  `=>x=(-45)/(105)-(14)/(105)`

  `=>x=-(59)/(105)`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )