$\frac{x}{2}$ =$\frac{y}{3}$ =$\frac{z}{4}$ và x.y.z = 648

Question

$\frac{x}{2}$ =$\frac{y}{3}$ =$\frac{z}{4}$ và x.y.z = 648

in progress 0
Philomena 8 tháng 2020-10-17T01:13:56+00:00 2 Answers 82 views 0

Answers ( )

 1. ` Đặt x/2=y/3=z/4=k`

  `⇒x=2k,y=3k,z=4k`

  `Ta` `có` `:x.y.z=648` `(1)`

             `⇒2k.3k.4k=648`

             `⇒24k^3=648`

             `⇒k^3=648:24`

             `⇒k^3=27`

             `⇒k=3.`

  ` Thay` `k=3` ` vào ` `(1)` `được:`

  `x=6;y=9;z=12.`

  ` Vậy x=6;y=9;z=12.`

   

 2. Đáp án:

     Đặt x/2=y/3=z/4=k

  ⇒ x=2k

      y=3k

      z=4k

    Ta có: x.y.z=648

  ⇒2k.3k.4k   =648

  ⇒    24.k³     =648

  ⇒       k³       =27

  ⇒        k        =3

  ⇒ x=2.3=6

      y=3.3=9

      z=4.3=12

   Vậy x=6

          y=9

          z=12

        XIN TLHN VÀ 5* NHÉ

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )