for f(x) = 2x² + 3x-10 and g(x) = 3(x-2) find fog (3)

Question

for f(x) = 2x² + 3x-10 and g(x) = 3(x-2)
find fog (3)

in progress 0
Mộc Miên 5 months 2021-09-05T07:30:58+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T07:32:02+00:00

  (f o g) = 2(3x – 6)^2 + 3(3x – 6) – 10
  (f o g) = 2(9x^2 – 36x + 36) + 9x – 18 – 10
  (f o g) = 18x^2 – 72x + 72 + 9x – 28
  (f o g) = 18x^2 – 63x + 44

  (f o g)(3) = 18(3)^2 – 63(3) + 44
  = 162 – 189 + 44
  = -27 + 44
  = 17

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )