find (f-g)(x) when f(x)=3x+2 g(x)=2x^2-4 h(x)=x^2-x+7

Question

find (f-g)(x) when f(x)=3x+2 g(x)=2x^2-4 h(x)=x^2-x+7

in progress 0
Edana Edana 4 months 2021-08-12T07:45:49+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:47:38+00:00

  (f + g)(x) = f (x) + g(x)

  = [3x + 2] + [4 – 5x]

  = 3x + 2 + 4 – 5x

  = 3x – 5x + 2 + 4

  = –2x + 6

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )