Figure out x for the following: a) 5x + 2 = 22 b) 2(5x – 3) = 50 c) 5(2x + 1) = 50

Question

Figure out x for the following:
a) 5x + 2 = 22
b) 2(5x – 3) = 50
c) 5(2x + 1) = 50

in progress 0
Trúc Chi 6 months 2021-08-04T10:51:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T10:52:27+00:00

  Answer:

  4, 5.6, 4.5

  Step-by-step explanation:

  a:

  5x + 2 = 22

  5x = 20

  x = 4

  b:

  2(5x-3) = 50

  10x – 6 = 50

  10x = 56

  x = 5.6

  c:

  5(2x + 1) = 50

  10x + 5 = 50

  10x = 45

  x = 4.5

  0
  2021-08-04T10:52:36+00:00

  Step-by-step explanation:

  for \: a \\ 5x + 2 = 22 \\ 5x = 22 - 2 \\ 5x = 20 \\ x = 4 \\ for \: b \\ 2(5x - 3) = 50 \\ 10x - 6 = 50 \\ 10x = 56 \\ x = 5.6 \\

  for \: c \\ 5(2x + 1) = 50 \\10x + 5 = 50 \\ 10x = 45 \\ x = 4.5

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )