Factor the expression below. A. (x − 6)(x − 6) B. 6(x2 − x + 6) C. (x − 6)(x + 6) D. (x + 6)(x + 6)

Question

Factor the expression below. A. (x − 6)(x − 6) B. 6(x2 − x + 6) C. (x − 6)(x + 6) D. (x + 6)(x + 6)

in progress 0
Amity 6 months 2021-08-03T00:51:59+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T00:53:37+00:00

  Step-by-step explanation:

  X(x+6) – 6(x+6)

  X+6x-6x-36

  X-36

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )