f(a) = -4a + 3 gla)=3a +4 Find f(3) · g(3)

Question

f(a) = -4a + 3
gla)=3a +4
Find f(3) · g(3)

in progress 0
Cherry 6 months 2021-08-18T08:43:34+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T08:45:14+00:00

    f(3)=-4(3)+3=-9
    g(3)=3(3)+4=13
    f(3).g(3)=-9*13=-117

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )