f(x) = 6r + 2 g(x) = – 5x – 9 Find the product of F and G.

Question

f(x) = 6r + 2
g(x) = – 5x – 9
Find the product of F and G.

in progress 0
RuslanHeatt 6 months 2021-08-24T04:32:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-24T04:34:33+00:00

    (6r+2)(-5x-9)= -30rx-54r-10x-18

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )