Evaluate the expression 9ab + c if a=-7, b=9, and c = 4

Question

Evaluate the expression
9ab + c if a=-7, b=9, and c = 4

in progress 0
Thành Công 6 months 2021-08-07T12:43:02+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T12:44:07+00:00

  Answer:

  -563

  Step-by-step explanation:

  a = -7 , b = 9 , c = 4

  9ab +C

  9 × -7 × 9 + 4

  81 × -7 + 4

  -567 + 4

  -563

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )