Em hãy cho biết có thẻ vẽ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt các cặp điểm trong mỗi trường hợp sau a/ với 2 điểm phân biệt cho trước b/với 3 điểm

Question

Em hãy cho biết có thẻ vẽ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt các cặp điểm trong mỗi trường hợp sau
a/ với 2 điểm phân biệt cho trước
b/với 3 điểm phân biệt cho trước và không thẳng hàng
c/với 4 điểm phân biệt cho trước trong đó không có 3 điểm thẳng hàng
d/với 10 điểm phân biệt cho trước trong đó không có 3 điểm thẳng hàng
e/với n điểm phân biệt cho trước trong đó không có 3 điểm thẳng hàng
vẽ cả hình giúp mình vs ạ

0
Huy Gia 1 year 2020-11-14T05:02:39+00:00 0 Answers 23 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )