e) 7. (2.x – 8) = 0 f) (4 – x) .(x+ 3) = 0 g) (3x – 9). ( 2x – 6) = 0 h) |x + 3|-(-12)=15 Giúp mình với

Question

e) 7. (2.x – 8) = 0
f) (4 – x) .(x+ 3) = 0
g) (3x – 9). ( 2x – 6) = 0
h) |x + 3|-(-12)=15

Giúp mình với
e-7-2-8-0-f-4-3-0-g-3-9-2-6-0-h-3-12-15-giup-minh-voi

in progress 0
Hải Đăng 1 year 2020-10-31T18:11:06+00:00 3 Answers 94 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T18:12:59+00:00

  e, ⇒2x-8=0

  ⇒2x=8

  ⇒x=4

  f, ⇒\(\left[ \begin{array}{l}4-x\\x+3=0\end{array} \right.\) =>\(\left[ \begin{array}{l}x=4\\x=-3\end{array} \right.\) 

  Vậy x=4 hoặc x=-3

  g, ⇒3(x-3).2.(x-3)=0

  ⇒x-3=0

  ⇒x=3

  h, ⇒|x+3|+12=15

  ⇒|x+3|=3

  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x+3=3\\x+3=-3\end{array} \right.\) =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-6\end{array} \right.\) 

  Vậy x=0 hoặc x=-6

  a) 2x+5=11-x

  ⇒2x+x=11-5

  ⇒3x=6

  ⇒x=2

  b)25+2(x-4)=13

  ⇒2(x-4)=-12

  ⇒x-4=-6

  ⇒x=-2

  c)x.(8-x)=0

  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\8-x=0\end{array} \right.\) =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=8\end{array} \right.\) 

  Vậy x=0 hoặc x=8

  d)|x+5|-3=4

  ⇒|x+5|=7

  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x+5=7\\x+5=-7\end{array} \right.\) =>\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-12\end{array} \right.\) 

  Vậy x=2 hoặc x=-12

  0
  2020-10-31T18:13:02+00:00

  a) 2x + 5 = 11 – x

  2x + x = 11 – 5

  3x = 6

  x = 2

  Vậy x = 2

  b) 25 + 2(x – 4) = 13

  2(x – 4) = 25 – 13

  2(x – 4) = 12

  x – 4 = 6

  x = 10

  Vậy x = 10

  c) x(8 – x) = 0

  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\8-x=0\end{array} \right.\)

  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=8\end{array} \right.\)

  Vậy x ∈ {0; 8}

  d) |x + 5| – 3 = 4

  |x + 5| = 7

  TH1: x + 5 = 7

  x = 7 – 5

  x = 2

  TH2: x + 5 = -7

  x = -7 – 5

  x = -12

  Vậy x ∈ {2; -12}

  e) 7 . (2.x – 8) = 0

  Suy ra 2.x – 8 = 0

  2x = 8

  x = 4

  Vậy x = 4

  f) (4 – x)(x + 3) = 0

  \(\left[ \begin{array}{l}4-x=0\\x+3=0\end{array} \right.\)

  \(\left[ \begin{array}{l}x=4\\x=-3\end{array} \right.\)

  Vậy x ∈ {4; -3}

  g) (3x – 9)(2x – 6) = 0

  \(\left[ \begin{array}{l}3x-9=0\\2x-6=0\end{array} \right.\) \(\left[ \begin{array}{l}3x=9\\2x=6\end{array} \right.\)

  x = 3

  Vậy x = 3

  h) |x + 3| – (-12) = 15

  |x + 3| + 12 = 15

  |x + 3| = 3

  TH1: x + 3 = 3

  x = 3 – 3

  x = 0

  TH2: x + 3 = -3

  x = -3 – 3

  x = -6

  Vậy x ∈ {0; -6}

  0
  2020-10-31T18:13:12+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 7 x 8 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )