đừng vì ít điểm mà mọi ngừi bơ em chứ ;-; *Chọn đáp án đúng nhất (Giải chi tiết ra rồi nói chọn đáp án nào nhé ) Câu 29 : Cho tam giác ABC , đường phâ

Question

đừng vì ít điểm mà mọi ngừi bơ em chứ ;-;
*Chọn đáp án đúng nhất (Giải chi tiết ra rồi nói chọn đáp án nào nhé )
Câu 29 : Cho tam giác ABC , đường phân giác BD . Qua D kẻ đường thẳng song song với BC , cắt AB ở I . Biết DI = 6 cm , BC = 10 cm . Độ dài AB là :
A . 12 cm
B . 14 cm
C . 15 cm
D , một kết quả khác
Câu 30 : Hình thang ABCD có 2 đáy : CD = 4cm và AB = 1cm . Một đường thẳng song song với hai đáy , cắt các cạnh AD và BC ở E và F . Biết AE = `1/3` AD , độ đài EF là :
A . 2cm
B . 2,5 cm
C . 3 cm
D . Một kết quả khác
Câu 31 : Cho hình thang ABCD , các cạnh bên AB và CD kéo dài cắt nhau tại M . Biết AM/AB = 5/3 và BC = 2
Độ dài AD là :
A . 8
B . 6
C . 5
D . Một kết quả khác
( SPAM , COPY , KO GIẢI CHI TIẾT `->` PAY MÀU )

in progress 0
Verity 9 months 2021-05-07T17:48:07+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T17:50:00+00:00

  Đáp án:

  Câu 29. $C$

  Câu 30. $A$

  Câu 31. $C$

  Giải thích các bước giải:

  Câu 29. $DI=6cm;BC=10cm$

  Vì $ID$//$BC$ (gt)

  `=>\hat{IDB}=\hat{DBC}` (hai góc so le trong)

  Mà $BD$ là phân giác `\hat{ABC}`

  `=>\hat{ABD}=\hat{DBC}`

  `=>\hat{IDB}=\hat{ABD}`

  `=>\hat{IDB}=\hat{IBD}`

  `=>∆IBD` cân tại $I$

  `=>BI=DI=6cm`

  $\\$

  Xét $∆ABC$ có $ID$//$BC$

  `=>{AI}/{AB}={ID}/{BC}=6/{10}=3/5` (hệ quả định lý Talet)

  `=>5AI=3AB`

  `=>5AI=3(AI+BI)`

  `=>5AI=3.(AI+6)`

  `=>5AI=3AI+18`

  `=>2AI=18`

  `=>AI=9cm`

  `=>AB=AI+BI=9+6=15cm`

  Vậy đáp án $C$

  $\\$

  Câu 30. 

  `\qquad AE=1/ 3 AD=>{AE}/{AD}=1/ 3`

  `=>AD=3AE`

  `=>AE+DE=3AE`

  `=>DE=2AE=2. 1/ 3 AD=2/ 3 AD`

  `=>{DE}/{AD}=2/ 3`

  $\\$

  Gọi $I$ là giao điểm của $BD$ và $EF$

  Xét $∆ABD$ có $EI$ //$AB$ 

  `=>{EI}/{AB}={DE}/{AD}=2/ 3` (hệ quả định lý Talet)

  `=>EI=2/ 3 AB=2/ 3 .1=2/ 3 cm`

  $\\$

  Xét $∆ABD$ có $EI$ //$AB$ 

  `=>{BI}/{BD}={AE}/{AD}=1/ 3`  (định lý Talet)

  $\\$

  Xét $∆BDC$ có $IF$//$CD$

  `=>{IF}/{DC}={BI}/{BD}=1/ 3` (hệ quả định lý Talet)

  `=>IF=1/ 3 DC=1/ 3 .4=4/ 3cm`

  `=>EF=EI+IF=2/ 3 +4/ 3=2cm`

  Vậy đáp án $A$

  $\\$

  Câu 31. Hình thang $ABCD$ có hai cạnh bên $AB; CD$

  `=>BC;AD` là hai cạnh đáy

  `=>BC`//$AD$

  $\\$

  `\qquad {AM}/{AB}=5/3`

  `=>{AM}/5={AB}/3={AM-AB}/{5-3}={BM}/2`

  (tính chất dãy tỉ số bằng nhau)

  `=>{BM}/{AM}=2/ 5`

  $\\$

  Xét $∆MAD$ có $BC$//$AD$

  `=>{BC}/{AD}={MB}/{MA}=2/ 5` (hệ quả định lý Talet)

  `=>2/{AD}=2/ 5=>AD=5`

  Vậy đáp án $C$

  dung-vi-it-diem-ma-moi-ngui-bo-em-chu-chon-dap-an-dung-nhat-giai-chi-tiet-ra-roi-noi-chon-dap-an

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )