Đúng ghi Đ , sai ghi S Hai thùng đựng tất cả 357 l dầu . Nếu rót 25 l dầu từ thùng lớn sang thùng bé thì số lít dầu ở thùng bé bằng 3/4 số ít dầu ở th

Question

Đúng ghi Đ , sai ghi S
Hai thùng đựng tất cả 357 l dầu . Nếu rót 25 l dầu từ thùng lớn sang thùng bé thì số lít dầu ở thùng bé bằng 3/4 số ít dầu ở thùng lớn . Tính số lít dầu ở thùng bé .
a ) Số lít dầu ở thùng bé lúc đầu là 153 l .
b ) Số lít dầu ở thùng bé lúc đầu là 128 l .

in progress 0
Tryphena 1 year 2020-11-29T06:07:00+00:00 2 Answers 511 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T06:08:26+00:00

  Đáp án:

   …

  Giải thích các bước giải:

  a)Số lít dầu ở thùng bé lúc đầu là 153 l:S

  b)Số lít dầu ở thùng bé lúc đầu là 128 l :Đ

  #Học tốt

  0
  2020-11-29T06:08:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số dầu thùng lớn và thùng bé lần lượt là x ( lít) và y( lít)

  2 thùng đựng được 357l dầu `=> x+y = 357 => x= 357-y`

  Nếu rót `25l` từ thùng lớn sang thùng bé thì số dầu ở thùng bé bằng `3/4` số dầu ở thùng lớn

  `=> \frac{x-25}{y+25}  = \frac{4}{3}`

  `<=> \frac{357-y-25}{y+25}= \frac{4}{3}`

  `<=> \frac{332-y}{y+25} = \frac{4}{3}`

  `<=> 4(y+25) = 3(332-y)`

  `<=> y =128`

  `=> x = 357 – 128 = 229`

  Vậy thùng lớn chứa `229` lít dầu, thùng bé chứa `128` lít dầu

  Vậy a) Sai

  b) Đúng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )