Đọc đoạn trích sau: Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh 5 lần dời đô, nhà Chu đến đời nhà Thành Vương 3 lần dời đô, há phải các vua thời Tam Đại ấy theo ý

Question

Đọc đoạn trích sau:
Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh 5 lần dời đô, nhà Chu đến đời nhà Thành Vương 3 lần dời đô, há phải các vua thời Tam Đại ấy theo ý riêng tự tiện dời đô. Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn đời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì dời đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. Thế mà 2 nhà Đinh , Lê lại theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không noi theo việc cũ Thương Chu, cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ tổn hao, muôn vật không hợp. Trẫm rất đau đớn, không thể không dời.
Huống chi thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh.Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời.
Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào?
Câu 1: Xác định những nội dung chính của văn bản?
Câu 2: Chỉ ra hiệu quả của biện pháp nghệ thuật liệt kê được sử dụng trong câu văn ” Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh 5 lần dời đô, nhà Chu đến đời Thành Vương 3 lần dời đô, há phải các vua thời Tam Đại ấy theo ý riêng tự tiện rời đô.”?
Câu 3: Theo anh/chị, quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La (Thăng Long-Hà Nội nay) của nhà vua Lí Công Uẩn có ý nghĩa gì?

in progress 0
RI SƠ 8 months 2021-05-20T11:39:16+00:00 1 Answers 75 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-20T11:40:42+00:00

  Câu 1: 

  Nội dung chính: Ý định rời đô của Lý Thái Tổ và tầm quan trọng của việc dời đô

  Câu 2:

  Hiệu quả: Cho thấy tầm quan trọng của việc dời đô

  Câu 3:

  Ý nghĩa:

       LO cho sự phát triển sau này của đất nước

         Giúp Thăng Long trở thành một thành thị lớn có ảnh hưởng lớn trong khu vực và trên thế giới

  Đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc Đại Việt

  Thể hiện Quyết định sáng suốt của Lí Công Uẩn, có tầm nhìn xa trông rộng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )