Điều kiện để phương trình 3.sin x + m.cos x = 5 vô nghiệm là?

Question

Điều kiện để phương trình 3.sin x + m.cos x = 5 vô nghiệm là?

in progress 0
Philomena 1 year 2020-10-18T12:16:50+00:00 2 Answers 107 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T12:17:56+00:00

  để phương trình vô nghiệm thì : 3²+m²<5²⇒m²<16⇒-4<m<4

  0
  2020-10-18T12:18:44+00:00

  Đáp án:

  $- 4 < m < 4$

  Giải thích các bước giải:

  $3\sin x + m\cos x = 5$

  Phương trình vô nghiệm $\Leftrightarrow 3^2 + m^2 < 5^2$

  $\Leftrightarrow m^2 < 16$

  $\Leftrightarrow – 4 < m < 4$

  Vậy phương trình vô nghiệm khi $- 4 < m < 4$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )