Đặt tính rồi tính a) 5 giờ 47 phút + 12 giờ 38 phút b) 7 phút 12 giây -2 phút 38 giây c)5 năm 9 tháng x 6

Question

Đặt tính rồi tính
a) 5 giờ 47 phút + 12 giờ 38 phút b) 7 phút 12 giây -2 phút 38 giây
c)5 năm 9 tháng x 6 c) 2 giờ 6 phút x 7
Đặt tính ra nha

in progress 0
1 tháng 2021-05-13T16:43:52+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  a)                                               

       `5`     giờ  `47`  phút 

  +

       `12`  giờ  `38` phút 

  ————————-

      `17`   giờ ` 85` phút = `18` giờ `25` phút 

  b) 

      `7`  phút `12` giây

  – 

      `2`  phút  `38` giây

  ————————-

      `4`   phút `34` giây 

  c) 

     `5`     năm  `9`  phút 

                        `6`

  ————————-

     `30`  năm  ` 54` tháng = `34` năm `6` tháng

  d) 

      `2`     giờ  `6`  phút 

                       `7`

  ————————-

      `14`   giờ ` 42` phút

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )