DASAROLLA: a) (x+3) (x+5)= b) (x+4) (x-5)=​

Question

DASAROLLA:

a) (x+3) (x+5)=

b) (x+4) (x-5)=​

in progress 0
Thông Đạt 2 months 2021-07-23T17:57:12+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T17:58:52+00:00

  Answer:

  a)x^{2}+8x+15

  b)x^{2}-x-20

  Step-by-step explanation:

  a) (x+3)(x+5)

  a)x^{2}+5x+3x+15

  a)x^{2}+8x+15

  b) (x+4)(x-5)

  b) x^{2}-5x+4x-20

  b)x^{2}-x-20

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )