CTR A=10/27+9/16+11/34<2

Question

CTR A=10/27+9/16+11/34<2

in progress 0
Ngọc Diệp 9 months 2021-04-23T14:19:13+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T14:20:15+00:00

  Ta có: `A=` $\dfrac{10}{27}$ `+` $\dfrac{9}{16}$ `+` $\dfrac{11}{34}$

  $\dfrac{10}{27}$ `<` $\dfrac{13,5}{27}$ ⇒ $\dfrac{10}{27}$ `<` $\dfrac{1}{2}$

  $\dfrac{9}{16}$ `<` $\dfrac{16}{16}$ ⇒ $\dfrac{10}{27}$ `<` `1`

  $\dfrac{11}{34}$ `<` $\dfrac{17}{34}$ ⇒ $\dfrac{11}{34}$ `<` $\dfrac{1}{2}$

  `⇒` $\dfrac{10}{27}$ `+` $\dfrac{9}{16}$ `+` $\dfrac{11}{34}$ `<` $\dfrac{1}{2}$ + `<` $\dfrac{1}{2}$ `+ 1`

  `⇒` $\dfrac{10}{27}$ `+` $\dfrac{9}{16}$ `+` $\dfrac{11}{34}$ `<` `2`

  Vậy `A < 2`.

  0
  2021-04-23T14:21:06+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   ` A = 10/27 + 9/16 + 11/34  < 2 `

  ` A = 403/432 + 11/34 < 2 `

  ` A = 1,25 < 2 `

  `\text{Vì 1,25 < 2 } `

  ` \text{⇒ A < 2 } `

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )