Convert the following to SI units:_______. a. 9.12μs9.12μs b. 3.42 km c. 44 cm/ms d. 80 km/h

Question

Convert the following to SI units:_______. a. 9.12μs9.12μs b. 3.42 km c. 44 cm/ms d. 80 km/h

in progress 0
Thiên Hương 2 months 2021-07-29T17:37:48+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T17:39:33+00:00

  Answer:

  Explanation:

  A. We know that 1microsecond= 10^-6s

  So = 9.12*10^-6=9.12*10^-6s

  B 1km= 1000m

  So 3.42km= 3240m

  C.1ms= 10^-3s

  And 1cm= 10^-2m

  So 44*10^-2m/10^-3s=440m/s

  D. 80km/hr= 80*1000/3600= 22.2m/s

  Because 1km= 1000m

  1hr= 3600s

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )